Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Tiến độ và Lộ trình thực hiện dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia. P1

Tiến độ và Lộ trình thực hiện dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia. P1

Để bạn đọc nhìn nhận khách quan, toàn diện đầy đủ về một Kế hoạch mà Chính phủ đã có chủ trương từ nhiều năm qua, Ban biên tập Trang TTĐT Bảo tàng Lịch sử quốc gia thống kê trình tự từng bước đi, lộ trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Phần 1 : Về phía Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Năm 2003:

-Ngày 20-6-2003, Bộ Văn hóa-Thông tin(cũ) đã có Quyết định số 1845/QĐ- BVHTT thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Ngày 31-12-2003, Bộ Văn hóa- Thông tin có Quyết định số 5802/QĐ-BVHTT phê duyệt Kế hoạch nghien cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2004:

1/ Triển khai thu thập thông tin, tư liệu để xây dựng Đề án

- Thu thập thông tin trong và ngoài nước về bảo tàng

- Tổng kiểm kê đánh giá tài liệu, hiện vật lưu trữ tại kho và hệ thống trưng bày của Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sưu tầm bổ sung hiện vật mới chuẩn bị cho trưng bày mới tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Nghiên cứu, khảo sát thực tế và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các bảo tàng trong nước và các bảo tàng quốc gia, bảo tàng lớn các nước

2/ Xây dựng Dự thảo Đề án

- Tổ chức các nhóm nghiên cứu theo chuyên đề, chuẩn bị Dự thảo cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Hoàn chỉnh nội dung Dự thảo cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

3/ Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Cấu trúc nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong ngành bảo tàng, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu dân tộc học, các Viện nghiên cứu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

4/ Nghiên cứu đề xuất những yêu cầu về quy hoạch không gian chức năng, quy mô bảo tàng, về giải pháp kiến trúc và kỹ thuật đối với Bảo tàng Lịch sử quốc gia để phục vụ cho việc xây dựng Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình

5/ Viết Dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Năm 2005:

1/ Lấy ý kiến các cơ quan: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương ; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình Chính phủ.

2/ Bộ Văn hóa -Thông tin chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam xây dựng và tổ chức triển khai các Đề án cụ thể về công tác sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật cho hệ thống trưng bày theo tiến trình lịch sử và các tuyến trưng bày sưu tập, chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử quốc gia; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn chuẩn bị đội ngũ cho việc quản lý và vận hành bảo tàng mới.

3/ Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia với 2 phương án: 1- vị trí phía Tây Khu đô thị mới Hồ Tây; 2- lô đất mới gần Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình)

Năm 2006:

1/ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, hoàn thiện Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.

2/ Đề xuất phương án thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định

3/ Thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết trưng bày và Kịch bản trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

4/ Tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia gồm:

- Lập hồ sơ xác định chỉ giới đường đỏ trên bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 và việc xác định hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng liên quan đến khu đất.

- Lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng công trình

5/ Triển khai các thủ tục và tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

6/ Tổ chức xây dựng Báo cáo đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

7/ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch sưu tầm bổ sung tài liệu, hiện vật, và đào tạo cán bộ cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2007

1/ Thành lập Ban Điều hành công tác trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2008:

1/ Thành lập Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Năm 2009:

- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2010:

- Thành lập Ban chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thành lập Hội đồng Khoa học về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thành lập Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật Dự án nghiên cứu sưu tầm cấp thiết hiện vật năm 2010 của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2011:

- Thành lập Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Khoa học về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Ban hành Quyết định số 4046/QĐ-VHTTDL về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 2012:

- Triển khai việc lựa chọn đơn vị đấu thầu gói thầu “Thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia”

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 1980/BVHTTDL- KHTC trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu “Thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia”.

- Hoàn thành nội dung Cấu tạo Đề cương chi tiết trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Xây dựng Dự thảo Đề cương nghiên cứu sưu tầm tổng thể tài liệu, hiện vật Bảo tàng Lịch sử quốc gia năm 2012-2015.

- Khảo sát, đánh giá tài liệu, hiện vật hiện có tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; thu thập, xử lý thông tin về tình hình tài liệu, hiện vật ngoài bảo tàng để xác định tài liệu, hiện vật cần sưu tầm phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Tích cực chuẩn bị công tác tư liệu hóa, số hóa, bảo quản, tu sửa, phục chế hiện vật, tài liệu cho trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực…

Minh Vượng (t/h)