Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản

Đối với BTLSQG, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng, phục vụ hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng.

Cùng với các nhà sử học, chuyên gia bảo tàng học và các cơ quan chuyên ngành khác, hoạt động nghiên cứu khoa học của BTLSQG đã góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề về bảo tàng học, về lịch sử, văn hóa từ thời tiền, sơ sử đến đương đại.

Hội đồng khoa học BTLSQG do Giám đốc quyết định thành lập; là tổ chức tư vấn cho Giám đốc về định hướng chiến lược phát triển ngắn, trung và dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan đến hoạt động của Bảo tàng. Hội đồng khoa học có các nhiệm vụ như: Tổ chức và đồng tổ chức các hội thảo khoa học; Tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước; Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn cấp cơ sở và cấp Bộ; Phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế tổ chức nghiên cứu các đề tài về lịch sử - văn hoá Việt Nam; Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản ấn phẩm. Trong thời gian tới, Hội đồng khoa học sẽ từng bước được bổ sung, kiện toàn thành phần gồm các thành viên là chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như: bảo tàng học, sử học, văn hóa học, khảo cổ học... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định khoa học các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của BTLSQG.

1

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2013 tại BTLSQG.

2

Hội thảo khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu và khai quật khảo cổ học 2 năm 2012- 2013, ngày 31-7-2013.

3

Hội thảo khoa học “Văn hóa Đông Sơn – 90 năm phát hiện và nghiên cứu (1924-2014), ngày 18-11-2014.

Công tác xuất bản là một phần kết quả của hoạt động khoa học của BTLSQG. Qua mỗi ấn phẩm, độc giả và các nhà nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu tham khảo đáng tin cậy về lịch sử, văn hóa, về bảo tàng học... Những kết quả nghiên cứu được công bố dưới các hình thức:

- Kỷ yếu khoa học các hội thảo, hội nghị.

- Thông báo khoa học, công bố những công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết nghiên cứu của cán bộ bảo tàng.

- Ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như: bảo tàng, di tích, lịch sử, văn hóa, khảo cổ học ...

- Phối hợp với các đối tác nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Đức...) xuất bản ấn phẩm gắn với các cuộc trưng bày tại nước ngoài.

Những năm gần đây, phần lớn các ấn phẩm được BTLSQG xuất bản và dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn... giúp độc giả nước ngoài tiếp cận trực tiếp với nguồn sử liệu, với các kết quả nghiên cứu của Bảo tàng. Nhiều ấn phẩm của Bảo tàng đoạt giải: “Trống đồng Việt Nam – giá trị lịch sử và nghệ thuật” được Hội đồng giải thưởng sách Việt Nam thuộc Hội Xuất bản Việt Nam lựa chọn và trao tặng giải Đồng – Sách hay; giải Vàng – Sách đẹp năm 2016; “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” đoạt giải Ba – Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016. Các ấn phẩm của bảo tàng luôn được giới nghiên cứu và độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức.

4 5 6

7

8