Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Triều Lê - Mạc - Lê Trung Hưng (1428 - 1788)

Đây là thời kỳ dài phát triển, trải qua các triều đại: Lê Sơ (1428 - 1527), Mạc (1527 - 1592), Lê Trung Hưng (1533 - 1788). Trong giai đoạn đầu triều Lê Sơ, những chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời, hợp lòng dân đã đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Những biến đổi quan trọng về cải cách hành chính, tổ chức quân đội, hoàn thiện luật pháp, khuyến khích phát triển giáo dục khoa cử nho học, sáng tác văn học nghệ thuật, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế… đặc biệt là kinh tế thương mại, ngoại thương tạo tiền đề cho các cảng thị sầm uất được hình thành phát triển như: Thăng Long - Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An… đã đưa Đại Việt trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh của khu vực Đông Nam Á.

1