Thứ Sáu, 21/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Sau khi thống nhất, chính phủ Việt Nam bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh và ổn định đất nước trên mọi lĩnh vực trong điều kiện bộn bề khó khăn. Giai đoạn thực hiện kinh tế kế hoạch hóa, bao cấp, hàng hóa được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, không được mua bán tự do trên thị trường, không được phép vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này sang địa phương khác. Phân phối hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người. Lương đôi khi cũng được trả bằng hiện vật. Mặc dù chế độ bao cấp đã tồn tại ở miền Bắc từ trước năm 1975, song thời kỳ bao cấp thường được dùng để chỉ sinh hoạt kinh tế cả nước Việt Nam từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986, tức là thời kỳ trước đổi mới.

Hiện vật- tư liệu